Regels voor wedstrijdzeilen 2017-2020

Geschreven door Ron Haanschoten. Gepost in Algemeen

Regelsleren Regels voor wedstrijdzeilen 2017-2020

Door: Henk Plaatje

 

Ieder jaar na de Olympische spelen worden de regels voor wedstrijdzeilen gewijzigd. Commissies uit allerlei landen komen met een groot aantal wijzigingsvoorstellen. Vervolgens gaat World Sailing (voorheen ISAF) keuzes maken. Na een lange weg worden deze gepubliceerd en vertaald. Wij hebben het vanaf 1 januari over de Regels voor wedstrijdzeilen 2017-2020 (RvW).

 

Er zijn zeer veel wijzigingen in de RvW 2017-2020. Het gaat hierbij dikwijls om tekstuele wijzigingen die een regel verduidelijken en verbeteren. Tekstuele aanpassingen die voor de wedstrijdzeiler in de meeste gevallen niet van direct belang zijn. Een aantal aanpassingen werden al in de praktijk toegepast zoals arbitrage, DP en het gebruik van de U vlag tijdens de startprocedure. Niet alle wijzigingen zijn eenvoudig te begrijpen. Zelf heb ik de wijzigingen bestudeerd en kan de betekenis ervan niet altijd doorgronden. Bovendien is nog niet altijd duidelijk wat de consequentie is van elke wijziging.

Een aantal in het oog springende en voor de wedstrijdzeiler van belang zijnde wijzigingen zal ik hieronder toelichten.

Begeleiders, zoals coaches en ouders van deelnemers, hebben nu een plaats gekregen in de RvW en zijn onderworpen aan de regels en dienen de regels te accepteren. Ze kunnen nu dus op hun daden worden aangesproken en gestraft en zijn partij in een protest. Welke personen als begeleiders worden aangemerkt staat vermeld in de definities.

In regel 3 is nu veel uitgebreider omschreven dat deelnemers, begeleiders en bemanningsleden onderworpen zijn aan de regels en opgelegde straffen moeten accepteren.

In de startprocedure is, als voorbereidingssein, al geruime tijd geëxperimenteerd met seinvlag U. Deze is nu definitief toegevoegd. Seinvlag U is nagenoeg gelijk aan de Zwarte vlag. Lig je binnen één minuut voor het startsein aan de baanzijde van de startlijn dan wordt je uitgesloten en als OCS genoteerd (regel 30.3). In tegenstelling tot de Zwarte vlag mag je bij de U-vlag na een algemene terugroep weer meedoen met de volgende start.

Een Technisch Commissie (TC) is nieuw in de RvW. Een TC kan optreden als evenementmeter en controles uitvoeren tijdens zeilwedstrijden dit staat vermeldt in regel 92. Een TC kan vanaf nu zelfstandig een protest indienen en hoeft dat dus niet meer via de wedstrijdleider te doen. Een TC is een partij in een verhoor.

Arbitrage is van toepassing als dit in de aankondiging of wedstrijdbepalingen staat. De procedure van arbitrage staat beschreven in Appendix T .


Als [DP] in een regel staat kan een straf voor een overtreding van die regel, opgelegd door de protestcommissie, minder zijn dan een diskwalificatie. Richtlijnen voor het opleggen van een straf staan op de website van World Sailing.

Als vlag Y getoond is op de wal is het dragen van persoonlijke drijfmiddelen verplicht en dat blijft de hele wedstrijd geldig.

Wat een belangenconflict is staat nu beschreven in de definities en in Appendix M2.3

Deel 5 Protesten, verhaal, verhoren, wangedrag en hoger beroep is grotendeels herschreven.

Enkele voorbeelden
- Wanneer er sprake is van een belangenconflict.
- Wat de technische commissie mag en zou moeten doen.
- Beslissingen betreffende begeleiders.
- Een deelnemer kan gestraft worden als zijn of haar begeleider een regel heeft overtreden.

In deel 2 Wanneer boten elkaar tegen komen, zijn een aantal wijzigingen

Om een en ander duidelijk te maken zal ik de officiële tekst soms iets wijzigen en aanpassen.

Preambule
Een boot di
e niet aan het wedstrijdzeilen is kan nu als er letsel of aanzienlijke schade is veroorzaakt (regel 14) of een boot die een boot die wedstrijd zeilt hindert (regel 24.1) gestraft worden.

Regel 18.2(b) Merktekenruimte geven
Deze regel is nieuw en beschrijft wanneer het geven van merktekenruimte stopt.

Regel 18.3 Overstag gaan in de zone

Wanneer je deze regel leest zul je denken dat er niets is gewijzigd. Het tegendeel is echter waar. Deze regel is uitsluitend van toepassing als een merkteken aan bakboord gehouden moet worden. Als een merkteken aan stuurboord gehouden moet worden is deze regel nu niet meer van toepassing. In de oude, en de gewijzigde regel 18.3, als het merkteken aan bakboord moet worden gehouden, de boot die in de zone verder draait dan in de wind:

(a) mag een loefwaartse boot niet noodzaken om hoger dan aan de wind te zeilen,
(b) moet een boot die een overlap verkrijgt aan zijn binnenzijde merktekenruimte geven.

Aan de hand van de tekeningen A, B, C en D zal ik dit nader uitleggen:

 • Tekening A Merkteken aan bakboord houden.
  Anneke gaat overstag in de zone en verkrijgt een overlap aan lij. Anneke mag Nanine NIET dwingen om hoger te zeilen dan aan de wind.
 • Tekening B Merkteken aan bakboord houden.
  Anneke gaat overstag in de zone en verkrijgt een overlap aan loef. Anneke moet Nanine merktekenruimte geven.
 • Tekening C Merkteken aan stuurboord houden.
  Nanine gaat in de zone overstag en verkrijgt een overlap aan lij. Nanine mag loeven om het merkteken te ronden. Echter als de overlap tot stand komt en Anneke kan geen ruimte meer geven dan hoeft zij dat niet te doen (regel 18.2f).
 • Tekening D Merkteken aan stuurboord houden.
  Nanine gaat in de zone overstag en verkrijgt een overlap aan loef. Nanine mag loeven om het merkteken te ronden. Echter als de overlap tot stand komt en Nanine kan geen ruimte meer geven dan hoeft zij dat niet te doen (regel 18.2f).

Als een merkteken aan stuurboord gehouden moet worden zijn de voorrangsregel van toepassing.

Tijdens het overstag gaan moet Nanine vrij blijven van Anneke (Regel 13).
Als Nanine voorrang verkrijgt moet zij Anneke aanvankelijk ruimte geven om vrij te blijven (Regel 15).
Als Nanine gaat loeven moet zij Anneke ruimte geven om vrij te blijven ( Regel 16)

Regel 19.1 Wanneer regel 19 van toepassing is
In de Regels voor wedstrijdzeilen tot 2009 ging regel 18 Over het ronden en voorbijvaren van merktekens en hindernissen. Naderhand is dit gesplitst in regel 18 Merktekenruimte en regel 19 Ruimte om een hindernis voorbij te varen. Als regel 18 en regel 19 gelijktijdig van toepassing zijn is er een probleem. Maar ondanks dat er tegenstrijdigheden voorkomen werd dit door weinigen gezien en was het in de praktijk voor de wedstrijdzeilers geen probleem.

Aan de hand van tekening E en F zal ik een en ander nader uitleggen.

In tekening E is Anneke als lijwaartse boot (regel 11) een hindernis voor zowel Bloom als Sam (regel 19.1). In tekening F is Anneke nog steeds een hindernis en moeten Bloom en Sam vrij blijven van Anneke. Sam is in de zone de binnenliggende boot (regel 18.2) en heeft recht op ruimte om het merkteken te ronden. Deze tegenstrijdigheid is nu verholpen. Regel 19.1(b) schakelt regel 19.2(b) uit waardoor regel 18.2 van toepassing is.  

Als je de RvW goed beheerst zul je in de wedstrijden betere resultaten behalen. Een hele goede mogelijkheid is om dit te doen met www.watersporttest.nl. Je kunt nadat je inlogt en een account aanmaakt een Demo bekijken en een gratis oefentest maken. Bevalt het, betaal dan via Ideal 15 €. Je krijgt dan direct toegang tot 8 lessen/testen met ruim 180 vragen. De meeste zijn voorzien van afbeeldingen en animaties. Als je een vraag goed beantwoord krijg je onmiddellijk de uitslag en feedback.

 regel 18